Kokeiden anominen

Kokeiden ja näyttelyiden anominen sähköisesti Kennelliiton Omakoira - järjestelmässä 

Satakunnan Kennelpiirin alueella järjestettävät kokeet anotaan sähköisesti Omakoira-palvelun kautta. Jäsenseurojen puheenjohtajilla ja sihteereillä on oikeus anoa kokeita ja näyttelyitä Omakoirassa, mikäli he ovat Kennelliiton jäseniä ja ovat rekisteröityneet Omakoiraan. Lisäksi jäsenseurat voivat nimetä uuden luottamushenkilön, "Tapahtumien ylläpitäjän", jolle jäsenseura antaa oikeuden anoa kokeet ja näyttelyt yhdistyksen nimissä. Ylläpitäjältä edellytetään voimassa olevaa Kennelliiton jäsenyyttä.  

Omakoira-palvelun käyttöohjeet löytyvät täältä: Omakoiraohjeet


Kokeiden ja kurssien anominen 

Kokeet anotaan sähköisesti Omakoirapalvelun kautta siltä kennelpiiriltä, jonka alueella kokeet pidetään. Kennelpiirit ovat velvollisia toimittamaan ilmoituksen hyväksymistään kokeista Kennelliitolle julkaistavaksi.

KOKEEN PITOAIKA             ANOMUS KENNELPIIRILLÄ VIIMEISTÄÄN 1.1.–30.4.                                     31.8.                                                                                       1.5.–19.8.                                     31.12.                                                                                   20.8.–31.12.                               31.3. 

Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen mahdollisuus myöntää alueelleen kokeita aikaisintaan kuusi (6) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koepäivää. 

Anomukset, joita ei ole hyväksytty tai joihin on tehty muutoksia, ilmoitetaan tapahtuman anojalle hyvissä ajoin myöntäjän toimesta.

Näyttelyiden anominen

Näyttelyt anotaan Omakoirassa, ohjeet näyttelyn anomiseen Omakoira-palvelussa

Ohjeet näyttelyn järjestäjille löytyvät Kennelliiton sivuilta .


Kansainväliset ja kaikkien rotujen näyttelyt

Hakemus on tehtävä sähköisesti Kennelliiton Omakoira -palvelussa kaksi vuotta ennen näyttelyn järjestämisvuotta. Sähköisen hakemuksen on oltava kennelpiirissä joulukuun 1. päivään mennessä ja kennelpiiri toimittaa hakemukset Kennelliittoon tammikuun 1. päivään mennessä. Kennelpiirin on tarkastettava, että − hakijoina olevat jäsenyhdistykset ovat oikeutettuja järjestämään näyttelyn − näyttelysihteeri on pätevöity kehätoimitsija − tuomariyhteyshenkilö on riittävän kielitaitoinen


Ryhmänäyttelyt

Hakemus on tehtävä sähköisesti Kennelliiton Omakoira-palvelussa siihen kennelpiiriin, jonka alueella näyttely järjestetään, 15 kuukautta ennen näyttelyn järjestämisvuotta eli syyskuun loppuun mennessä. Kennelpiiri toimittaa hakemukset lausunnollaan varustettuna Kennelliittoon lokakuun loppuun mennessä. 


Erikoisnäyttelyt

Haetaan Kennelliitolta, mutta hakemus tehdään ensin sähköisesti Kennelliiton Omakoira-palvelussa lausuntoa varten sille kennelpiirille, jonka alueella näyttely järjestetään. Hakemus on toimitettava kennelpiiriin 15 kuukautta ennen näyttelyn järjestämisvuotta eli syyskuun loppuun 14 mennessä. Kennelpiiri toimittaa hakemukset lausunnollaan varustettuna Kennelliittoon lokakuun loppuun mennessä. Erikoisnäyttely haetaan noudattaen em. menettelyä ja aikataulua siinäkin tapauksessa, että erikoisnäyttely järjestetään jonkin muun näyttelyn osana.


Tukinäyttelyt

Tukinäyttelyitä haetaan samoin kuin ryhmänäyttelyitä ja rotuyhdistysten erikoisnäyttelyitä ja niihin sovelletaan ryhmänäyttelyitä ja erikoisnäyttelyitä koskevia ohjeita ja määräyksiä. 


Näyttelymaksun, ns. piiriveron määrä

Kaikki näyttelyt suorittavat näyttelyä puoltaneelle kennelpiirille näyttelymaksun, joka on 15 % näyttelyluetteloon merkittyjen virallisiin luokkiin osallistuneiden koirien ilmoittautumismaksuista. 15 %:n maksuvelvollisuus ei koske rekisteröintimääriin perustuvia rotujärjestön tai rotua harrastavan yhdistyksen erikoisnäyttelyitä. Tukinäyttelyistä ei suoriteta kennelpiireille kuuluvaa näyttelymaksuosuutta, ellei näyttelyn myöntämisen yhteydessä ole toisin päätetty. Kennelpiirillä on mahdollisuus anomuksesta pienentää näyttelymaksuosuutta tai luopua siitä kokonaan, jos näyttelyn järjestämiskustannukset ovat jostain perustellusta syystä kohonneet odottamattoman korkeiksi. Piiriveroon voi hakea jälkeenpäin maksunpalautusta vapaamuotoisella anomuksella kennelpiirin hallitukselta. Hallitus päättää kokouksessaan anomuksen perusteella myönnetäänkö piiriveroon maksunpalautusta. Maksunpalautusta voi hakea ainoastaan jälkeenpäin, eli piirivero maksetaan kokonaisuudessaan kennelpiirin tilille ja se palautetaan kokoaan tai osittain, mikäli hallitus niin päättää. Kansainväliset näyttelyt maksavat lisäksi FCI:lle sen määräämän summan, joka lasketaan näyttelyluetteloon merkityistä koirista.  

Tilityksen yhteydessä on kennelpiirin rahastonhoitajalle toimitettava näyttelyluettelo. Piiriveroa koskeviin tiedusteluihin vastaa piirin näyttelyohjaaja/rahastonhoitaja.

Piirivero suoritetaan Kennelpiirin tilille:

tilinumero: FI21 5327 0520 0985 05
pankki: Osuuspankki

kuva: Josefiina Uusihonko